Felolvasó szoftver letöltése Alapértelmezett színséma
Keresés
Keresés
Adatvédelmi Nyilatkozat
A honlap célja

Az Prof. TETŐ Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.profteto.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja az általa forgalmazott tetőfedő anyagok, azok kiegészítői és egyéb tetőhöz tartozó termékek interneten történő kiskereskedelmi értékesítése. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, azok elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

A Szolgáltató adatai

Cégnév: Prof. TETŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 6.

Ügyvezető neve: Pelbárt Gyula

Elektronikus levélcím: profteto@globonet.hu

Cégjegyzékszám: 04-09-003913

Nyilvántartó hatóság: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 11450973-2-04

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10400061-49555756-48541020

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000011-13070009

a Szolgáltató az adatok feldolgozását maga látja el.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.profteto.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 5. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

A kezelt adatok köre

Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti

 • a felhasználó IP címét,
 • a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját,
 • a böngésző és az operációs rendszer típusát.

Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

Regisztrált felhasználók esetében a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: e-mail cím, jelszó, családi név és utónév, kiszállítási cím, számlázási név és cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés célja

 • a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása
 • a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása
 • számlázás
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása
 • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy a Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.

 

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat saját telephelyén 24 órás távfelügyelettel védett szerveren tárolja.

    

     Felelősségkorlátozás:

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatot saját magának kell felmérnie, illetve saját magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A szállítási határidőnek a gyártó, vagy importőr hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, ideértve nem kizárólagosan a

 • weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • vírus okozta,
 • vonal, vagy rendszerhibából,
 • információtovábbítási késedelemből adódó,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő károkért.

Hibás adatokból, nyomdai hibák miatt a ténylegestől eltérő műszaki adatokért felelősséget nem vállalunk.

A Szolgáltató jogosult a vásárlási feltételeket és szabályait bármikor egyoldalúan, indoklás nélkül módosítani. A módosítások, közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

 

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy törölheti adatait.

A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Prof. TETŐ Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 6.

Email: profteto@globonet.hu

Telefon: +36-66-450-445

Fax:      +36-66-450-525

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat a Honlap Online Ügyfélszolgálatához is. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/ ).

 

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

 

       Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2009-10-13.

 

Bejelentkezés
Bejelentkezés Regisztráció
Kosár tartalma
A kosár üres
További részletek